Η Πρόκληση

 • Άμεση παρακολούθηση της παραγωγής με κατανοητή απεικόνιση των δεδομένων
 • Καταμέτρηση του ΟΕΕ σε πραγματικό χρόνο
 • Καταγραφή των αιτίων, των σταματημάτων και των απωλειών
 • Πλήρη reports και εντοπισμός ευκαιριών βελτίωσης
 • Αύξηση του ωφέλιμου παραγωγικού χρόνου, αποδοτικότερη χρήση των παραγωγικών πόρων
 • Αποτελεσματική διάγνωση των προβλημάτων
 • Εστιασμένη προληπτική συντήρηση
 • Καταγραφή της φύρας
 • Αποτελεσματικότερη λειτουργία της γραμμής παραγωγής
 • Συγκριτική αξιολόγηση απόδοσης
 • Ανάπτυξη κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης

Η Λύση

 • Επιλογή της εφαρμογής EVOCON λόγω της απλότητας και της πληρότητας της
 • Αξιοποίηση της ευκαιρίας δωρεάν δοκιμής για 1 μήνα
 • Εκπαίδευση του προσωπικού διάρκειας 30’
 • Εγκατάσταση σε μια γραμμή σε 10’

Αποτέλεσμα

 • Βελτίωση του ΟΕΕ
 • Εστιασμένες ενέργειες συντήρησης
 • Αξιοποίηση, και όχι σπατάλη πόρων
 • Ποσοτικοποίηση της φύρας
 • Ολοκληρωμένη εικόνα της παραγωγικής διαδικασίας
 • Άμεσος και γρήγορος έλεγχος της ημερήσιας παραγωγής
 • Συνεχής βελτίωση

Επόμενα βήματα

 • Εγκατάσταση σε δεύτερη γραμμή  παραγωγής
 • Επέκταση για αυτόματη καταμέτρηση και των απορρίψεων
 • Αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος παραγωγής
 • Video παρουσίασης