Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς μετά από μια σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΗΝΤΗΡΗΣΗΣ -HMS της οποίας είναι αντιπρόεδρος, ανέπτυξε τη φιλοσοφία του TPM-Total Productive Maintenance και εξήγησε πως μπορεί να ωφεληθεί μια Εταιρεία εφαρμόζοντάς την. Έδωσε ένα πλήρες παράδειγμα υπολογισμού Συνολικού Κόστους Χρήσης (TCO) του εξοπλισμού και επισήμανε τα κριτήρια επιλογής.