Στόχοι

  • Εντοπισμός κερδοφόρων, ζημιογόνων προϊόντων
  • Τιμολογιακή πολιτική, εστίαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες
  • Προσδιορισμός ορθού μείγματος προϊόντων
  • Προσδιορισμός περιθωρίων κέρδους για εισαγωγή σε νέες αγορές

Εργαλεία

  • Budget πωλήσεων και εξόδων/αγορών
  • ABC κοστολόγηση
  • Προσδιορισμός κέντρων κόστους και επιμερισμός εξόδων σε αυτά
  • Προσδιορισμός παραγόντων κόστους στο προϊόν εξειδικευμένα
  • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών
  • Δημιουργία υπολογιστικών εργαλείων για εξέταση σεναρίων