Μείωση κόστους

 • tasos
 • 11/10/2018

Στόχοι

 • Βελτίωση απόδοσης γραμμών παραγωγής
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση ελλατωματικών προϊόντων
 • Μείωση απωλειών
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Βελτιστοποίηση υλικών συσκευασίας

Εργαλεία

 • Lean manufacturing
 • Επαναξιολόγηση υποδομών
 • Αναγνώριση σπατάλης
 • Καταγραφή καθυστερήσεων και δημιουργία κατάλληλων δεικτών απόδοσης
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών

Αύξηση παραγωγικότητας

 • tasos
 • 11/10/2018

Στόχοι

 • Ορθολογικοποίηση της απασχόλησης του προσωπικού
 • Βελτίωση εργονομίας
 • Ανάπτυξη κουλτούρας παραγωγικότητας

Εργαλεία

 • Lean Manufacturing
 • Αξιολόγηση προσωπικού ανά θέση εργασίας και κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης
 • Εργαλεία ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού
 • Βελτιστοποίηση layout
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών

Αξιοπιστία

 • tasos
 • 11/10/2018

Στόχοι

 • Οργάνωση συντήρησης εξοπλισμού
 • Μείωση νεκρών χρόνων παραγωγής
 • Βελτίωση ασφάλειας προσωπικού
 • Επαναξιολόγηση υπάρχοντος εξοπλισμού

Εργαλεία

 • ΤΡΜ
 • Επισκευαστική -> Προληπτική (προβλεπτική) συντήρηση
 • 5S
 • Επιλογή καταλλήλων εξωτερικών συνεργατών
 • Εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών

Βελτίωση Ποιότητας

 • tasos
 • 11/10/2018

Στόχοι

 • Βελτίωση απόδοσης γραμμών παραγωγής
 • Αύξηση παραγωγικότητας
 • Μείωση ελλατωματικών προϊόντων
 • Μείωση απωλειών
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
 • Βελτιστοποίηση υλικών συσκευασίας

Εργαλεία

 • Ολική ποιότητα
 • Ανάλυση αστοχιών και δημιουργία δεικτών ποιότητας
 • ΚΑΙΖΕΝ
 • Διαχείριση παραπόνων/επιστροφών
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών

Νέα προϊόντα / Επενδύσεις

 • tasos
 • 11/10/2018

Στόχοι

 • Βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης νέων προϊόντων, στοχεύοντας εξ αρχής σε μεγαλύτερη αξία.
 • Βελτιστοποίηση συσκευασίας
 • Ορθή αξιολόγηση επενδύσεων
 • Κερδοφόρος ανάπτυξη με μεγιστοποίηση της αξίας των κεφαλαιουχικών επενδύσεων

Εργαλεία

 • Αξιολόγηση συνολικού κόστους χρήσης (TCO)
 • Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC)
 • Διαχείριση Έργων (Project Management)
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών

Διαχείριση Παραγωγής

 • Spiros Vamvakas
 • 01/10/2018

Στόχοι:

 • Πλήρης διαχείριση παραγγελιών
 • Προγραμματισμός παραγωγής, έλεγχος επάνδρωσης, υπερωριών, αποθεμάτων
 • Έλεγχος αποθεμάτων

Εργαλεία:

 • Πρόβλεψη πωλήσεων (forecast)
 • Μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
 • Budget πωλήσεων και εξόδων/αγορών
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών

Κοστολόγηση

 • tasos
 • 01/10/2018

Στόχοι

 • Εντοπισμός κερδοφόρων, ζημιογόνων προϊόντων
 • Τιμολογιακή πολιτική, εστίαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες
 • Προσδιορισμός ορθού μείγματος προϊόντων
 • Προσδιορισμός περιθωρίων κέρδους για εισαγωγή σε νέες αγορές

Εργαλεία

 • Budget πωλήσεων και εξόδων/αγορών
 • ABC κοστολόγηση
 • Προσδιορισμός κέντρων κόστους και επιμερισμός εξόδων σε αυτά
 • Προσδιορισμός παραγόντων κόστους στο προϊόν εξειδικευμένα
 • Ανάπτυξη εύχρηστων εργαλείων & εφαρμογών
 • Δημιουργία υπολογιστικών εργαλείων για εξέταση σεναρίων

Εκπαίδευση

 • tasos
 • 01/10/2018
 • Σεμινάρια Lean Manufacturing
 • Workshops
 • Αυτόνομη συντήρηση
 • Δημιουργία πίνακα δεξιοτήτων/ αναγκών/εκπαίδευσης
 • Χρήση εφαρμογών διαχείρισης Παραγωγής